Hợp đồng lao động là một trong những văn bản quan trọng, giúp thể hiện mối quan hệ hợp pháp giữa người lao động và người sử dụng lao động. Nắm được mẫu hợp đồng lao động chuẩn nhất 2023, bạn sẽ dễ dàng hơn trong quá trình xây dựng nội dung pháp lý và thực hiện quyền, nghĩa vụ mình được hưởng. Tham khảo ngay các mẫu hợp đồng lao động mới nhất sau đây.

Hợp đồng lao động là gì

Hợp đồng lao động là văn bản pháp lý, được xem như chìa khóa để giải quyết tranh chấp phát sinh giữa người sử dụng lao động với người lao động. Trong văn bản này được ghi lại thỏa thuận lao động giữa hai bên, các nguyên tắc, quyền lợi và nghĩa vụ do bên sử dụng lao động và lao động thống nhất xây dựng nên.

Thế nào là hợp đồng lao động
Thế nào là hợp đồng lao động

Pháp luật đã quy định, việc công ty không ký kết hợp đồng lao động với người lao động chính là vi phạm pháp luật. Vì vậy khi hợp tác với bất kỳ một đơn vị nào, hãy yêu cầu công ty có trách nhiệm ký kết hợp đồng để đảm bảo được quyền lợi chính đáng của mình.

Các loại hợp đồng lao động phổ biến

Một số loại hợp đồng lao động được sử dụng phổ biến:

  • Hợp đồng lao động không xác định thời hạn: hai bên không xác định thời hạn để kết thúc hiệu lực hợp đồng.
  • Hợp đồng lao động xác định thời hạn: hai bên có xác định thời hạn, thời điểm kết thúc hiệu lực của hợp đồng trong không quá 36 tháng.

Có thể thấy rằng, hiện nay chỉ có 2 dạng hợp đồng trên là đúng quy định của pháp luật. Quy định cũng nêu rõ, khi hợp đồng hết hạn phải lập tức ký kết hợp đồng mới. Nếu không ký kết và gia hạn, hợp đồng này sẽ được chuyển thành hợp đồng vô thời hạn.

Những mẫu hợp đồng lao động mới nhất 2023

Bạn cần soạn thảo hợp đồng lao động nhưng chưa biết mẫu chính xác được pháp luật công nhận? Tham khảo một số mẫu hợp đồng như sau:

Các mẫu hợp đồng lao động phổ biến
Các mẫu hợp đồng lao động phổ biến

Mẫu hợp đồng lao động chung

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

… ,ngày … tháng … năm …

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG

Số: … /HĐLĐ

Hôm nay, ngày … tháng …  năm … Tại … 

BÊN A: ……………………………………… 

     Đại diện Ông/Bà: …………………………..

     Chức vụ: …………………………………… 

     Địa chỉ: ……………………………………… 

     Điện thoại: ………………………………….

     Mã số thuế: ………………………………… 

     Số tài khoản: ………………………………… 

BÊN B: ………………………………………

     Ông/Bà: ……………………………………… 

     Sinh năm: …………………………………… 

     Quốc tịch: …………………………………… 

     Nghề nghiệp: ………………………………… 

     Địa chỉ thường trú: …………………………… 

     Số CMND: …………………………………… 

     Số sổ lao động (nếu có): …………………… 

Cùng thỏa thuận ký kết Hợp đồng lao động (HĐLĐ) và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây:

Điều 1: Điều khoản chung

     1. Loại HĐLĐ: …………………… 

     2. Thời hạn HĐLĐ … tháng

     3. Thời điểm từ: ngày …  tháng … năm … đến ngày …  tháng … năm … 

     4. Địa điểm làm việc: ……………  

     5. Bộ phận công tác: Phòng … Chức danh chuyên môn (vị trí công tác): … 

     6. Nhiệm vụ công việc như sau:

– Thực hiện công việc theo đúng chức danh chuyên môn của mình dưới sự quản lý, điều hành của Ban Giám đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm hoặc ủy quyền phụ trách).

– Phối hợp cùng với các bộ phận, phòng ban khác trong Công ty để phát huy tối đa hiệu quả công việc.

– Hoàn thành những công việc khác tùy thuộc theo yêu cầu kinh doanh của Công ty và theo quyết định của Ban Giám đốc (và các cá nhân được bổ nhiệm hoặc ủy quyền phụ trách).

Điều 2: Chế độ làm việc 

Điều 3: Nghĩa vụ và quyền lợi của người lao động

     3.1 Nghĩa vụ

     3.2 Quyền lợi

          a) Tiền lương và phụ cấp:

          b) Các quyền lợi khác:

– Khen thưởng

– Chế độ nâng lương

– Chế độ nghỉ: 

– Chế độ Bảo hiểm xã hội theo quy định của nhà nước. 

– Các chế độ được hưởng

– Thỏa thuận khác

Điều 4: Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động

     4.1 Nghĩa vụ

     4.2 Quyền hạn

Điều 5: Đơn phương chấm dứt hợp đồng:

     5.1 Người sử dụng lao động

     5.2 Người lao động

Điều 6: Những thỏa thuận khác

Điều 7: Điều khoản thi hành

Hợp đồng được lập tại: ……………………… 

NGƯỜI LAO ĐỘNG                                 NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

   (Ký, ghi rõ họ tên)                                                (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 Mẫu hợp đồng lao động xác định thời hạn

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 …. ,ngày … tháng … năm …

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN

Hôm nay, ngày … tháng …  năm … Tại … 

BÊN A: ……………………………………… 

     Đại diện Ông/Bà: …………………………..

     Chức vụ: …………………………………… 

     Địa chỉ: ……………………………………… 

     Điện thoại: ………………………………….

     Mã số thuế: ………………………………… 

     Số tài khoản: ………………………………… 

BÊN B: ………………………………………

     Ông/Bà: ……………………………………… 

     Sinh năm: …………………………………… 

     Quốc tịch: …………………………………… 

     Nghề nghiệp: ………………………………… 

     Địa chỉ thường trú: …………………………… 

     Số CMND: …………………………………… 

     Số sổ lao động (nếu có): …………………… 

Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây :

Điều 1 : Thời hạn và công việc hợp đồng

– Ông, bà : …………….. làm việc theo loại hợp đồng lao động xác định thời hạn là … từ …. đến…

– Thử việc từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm … 

– Địa điểm làm việc : …………………………… 

– Chức vụ : ……………………………………… 

– Công việc phải làm : …………………………

Điều 2 : Chế độ làm việc

– Thời giờ làm việc : …………………………… 

Điều 3 : Nghĩa vụ, quyền hạn và các quyền lợi người lao động được hưởng như sau :

3.1 Nghĩa vụ : 

3.2 Quyền hạn :

3.3 Quyền lợi :

– Phương tiện đi lại làm việc : …………………… 

– Mức lương chính hoặc tiền công : ……  Được trả … lần vào các ngày … và ngày … hàng tháng.

– Phụ cấp : 

– Được trang bị bảo hộ lao động gồm : 

– Số ngày nghỉ hàng năm được hưởng lương (nghỉ lễ, phép, việc riêng) :

– Bảo hiểm xã hội:

– Được hưởng các phúc lợi :

Điều 4 : Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động :

4.1 Nghĩa vụ :

4.2 Quyền hạn :

Điều 5 : Điều khoản chung :

5.1 Những thỏa thuận khác :

5.2 Hợp đồng lao động có hiệu lực từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm … 

Điều 6 : Hợp đồng lao động này làm thành 02 bản :

NGƯỜI LAO ĐỘNG                                 NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

   (Ký, ghi rõ họ tên)                                                (Ký, ghi rõ họ tên)

 

 

 

Mẫu hợp đồng không xác định thời hạn

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 …, ngày … tháng … năm …

HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG KHÔNG XÁC ĐỊNH THỜI HẠN

Hôm nay, ngày … tháng …  năm … Tại … 

BÊN A: ……………………………………… 

     Đại diện Ông/Bà: …………………………..

     Chức vụ: …………………………………… 

     Địa chỉ: ……………………………………… 

     Điện thoại: ………………………………….

     Mã số thuế: ………………………………… 

     Số tài khoản: ………………………………… 

BÊN B: ………………………………………

     Ông/Bà: ……………………………………… 

     Sinh năm: …………………………………… 

     Quốc tịch: …………………………………… 

     Nghề nghiệp: ………………………………… 

     Địa chỉ thường trú: …………………………… 

     Số CMND: …………………………………… 

     Số sổ lao động (nếu có): …………………… 

Thỏa thuận ký kết hợp đồng lao động và cam kết làm đúng những điều khoản sau đây :

Điều 1 : Thời hạn và công việc hợp đồng

– Ông, bà :………  làm việc theo loại hợp đồng lao động không xác định thời hạn.

– Thử việc từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …

– Địa điểm : …………………………

– Chức vụ : …………………………………… 

– Công việc phải làm : ………………………

 

Điều 2 : Chế độ làm việc

– Thời giờ làm việc : …………………………… 

– Được cấp phát những dụng cụ làm việc gồm : …

– Điều kiện an toàn và vệ sinh lao động tại nơi làm việc theo quy định hiện hành của nhà nước.

Điều 3 : Nghĩa vụ, quyền hạn và các quyền lợi người lao động được hưởng như sau :

3.1 Nghĩa vụ :

3.2 Quyền hạn :

3.3 Quyền lợi :

Điều 4 : Nghĩa vụ và quyền hạn của người sử dụng lao động :

4.1  Nghĩa vụ

4.2 Quyền hạn

Điều 5 : Điều khoản chung :

5.1 Những thỏa thuận khác :

5.2 Hợp đồng lao động có hiệu lực từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …

Điều 6 : Hợp đồng lao động này làm thành 02 bản :

– 01 bản do người lao động giữ.

– 01 bản do người sử dụng lao động giữ.

Làm tại :………………………………………….

NGƯỜI LAO ĐỘNG                                 NGƯỜI SỬ DỤNG LAO ĐỘNG

   (Ký, ghi rõ họ tên)                                                (Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu hợp đồng lao động mới nhất 2023
Mẫu hợp đồng lao động mới nhất 2023

Trên đây là mẫu những loại hợp đồng bạn có thể tham khảo. Hy vọng bài viết đã cung cấp cho bạn những kiến thức hữu ích nhất để ký kết hợp đồng lao động chặt chẽ. Đừng quên theo dõi thêm website của chúng tôi với các bài viết thú vị mỗi ngày.

Related Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *